Minister Catherine Martin announces €2.7 million to support the promotion of Irish arts globally

The Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin T.D., announced funding of almost €2.7 million by Culture Ireland for the promotion of Irish arts globally in 2023. The funding is to support Irish artists, arts organisations and Irish cultural centres abroad to present events covering circus, dance, film, literature, music, theatre and the visual arts on the international stage.

Announcing the awards, Minister Martin said: 

“Throughout 2023 Culture Ireland will continue to support Irish artists to present their work internationally working towards the Global Ireland 2025 aim to double Ireland’s global cultural footprint. Irish artists deserve a global audience and I am delighted to announce this funding, which will raise awareness of Ireland’s arts and culture internationally. The resource organisations funded by Culture Ireland in 2023 will continue to provide showcasing opportunities for Irish artists of all genres in key marketplaces, screen Irish film worldwide and support the translation of the work of Irish writers.”

The funding will benefit fifty-eight projects presenting Irish work in 27 countries and covering circus, dance, film, literature, music, theatre and visual arts. It will also enable Culture Ireland to continue to showcase artists as widely as possible across all artforms to gain wider audiences and future international touring opportunities for Irish artists.

Also included in the awards is a total of €1.72m in funding for the promotion of Irish arts through annual agreements for 2023 between Culture Ireland and partner organisations: Literature Ireland, First Music Contact and Irish Film Institute International, as well as two of Ireland’s key cultural centres: Centre Culturel Irlandais in Paris and the Irish Arts Center in New York. 

October grant round projects include:

 • Support for tours in Australia in Spring 2023 by Niamh Regan, Dani Larkin and Lina Andonovska
 • Irish artists including Muireann Nic Amhlaoibh and Irish Chamber Orchestra, Lisa O’Neill, Cormac Begley, Notify, Gemma Hayes and Síomha performing as part of Celtic Connections (Glasgow, GB, January)
 • European tours by THUMPER, Moncrieff, Aimee, Aoife Scott, Saint Sister, Quilty & Andy Irvine
 • US Music tours by The Jeremiahs, Screaming Orphans, We Banjo 3
 • Oona Doherty’s Navy Blue touring to Lithuania, Bulgaria and Canada (May/June)
 • A Very Old Man with Enormous Wings (Dan Colley/Riverbank Arts Centre) touring to The Hague, The Netherlands (January)
 • Support for Irish film artists to attend the Chicago Irish Film Festival and Irish Film London
 • Support for writers including John Boyne, Louise Kennedy, Lucy Caldwell, Jessica Traynor, Victoria Kennefick to attend events in Washington D.C., Auckland and Jaipur

For a full listing of this round of grant recipients, please see www.cultureireland.ie.

Fógraíonn an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D. maoiniú €2.7 milliún do chur chun cinn ealaíona na hÉireann ar fud na cruinne 

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D. maoiniú Chultúr Éireann de bheagnach €2.7 mhilliún do chur chun cinn ealaíona na hÉireann ar fud na cruinne in 2023. Tacóidh an maoiniú le healaíontóirí, eagraíochtaí ealaíon agus ionaid chultúrtha na hÉireann thar lear chun imeachtaí ailtireachta, damhsa, scannánaíochta, litríochta, ceoil, amharclainne agus amharcealaíon a  chur i láthair ar ardán idirnáisiúnta.

Agus na dámhachtainí á bhfogairt aici, dúirt an tAire Martin:

“Le linn 2023 leanfaidh Cultúr Éireann ag tacú le healaíontóirí Éireannacha a gcuid oibre a chur i láthair go hidirnáisiúnta ag obair i dtreo aidhm Éire Dhomhanda 2025 chun lorg cultúrtha domhanda na hÉireann a mhéadú faoi dhó. Tá lucht féachana domhanda tuillte ag ealaíontóirí na hÉireann agus tá an-áthas orm an maoiniú seo a fhógairt, a ardóidh feasacht ar ealaíona agus cultúr na hÉireann go hidirnáisiúnta. Leanfaidh na heagraíochtaí acmhainne a mhaoinigh Cultúr Éireann in 2023 ag cur deiseanna taispeántais ar fáil d’ealaíontóirí Éireannacha de gach seánra in ionaid mhargaidh thábhachtacha, ag taispeáint scannáin Éireannacha ar fud an domhain agus ag tacú le haistriúchán ar shaothar scríbhneoirí Éireannacha.”

Rachaidh an maoiniú chun sochair ocht dtionscadal is caoga a chuirfidh saothar Éireannach i láthair in 27 tír agus a chlúdaíonn sorcas, rince, scannán, litríocht, ceol, amharclannaíocht agus na hamharcealaíona. Cuirfidh sé ar chumas Chultúr Éireann freisin leanúint ar aghaidh ag taispeáint ealaíontóirí chomh forleathan agus is féidir ar fud na bhfoirmeacha ealaíne go léir chun lucht féachana níos leithne a fháil agus deiseanna camchuairte idirnáisiúnta a chruthú amach anseo d’ealaíontóirí Éireannacha.

San áireamh sna dámhachtainí freisin tá maoiniú iomlán €1.72m chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn trí chomhaontuithe bliantúla do 2023 idir Cultúr Éireann agus eagraíochtaí comhpháirtíochta: Litríocht Éireann, First Music Contact agus Institiúid Scannáin Idirnáisiúnta na hÉireann, chomh maith le dhá cheann de phríomhionaid chultúir na hÉireann: Centre Culturel Irlandais i bPáras agus Ionad Ealaíona na hÉireann sa Nua-Eabhrac.

Áirítear le tionscadail bhabhta deontais mhí Dheireadh Fómhair:

 • Tacaíocht do thurais san Astráil in Earrach 2023 le Niamh Regan, Dani Larkin agus Lina Andonovska
 • Ealaíontóirí Éireannacha ina measc Muireann Nic Amhlaoibh agus Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann, Lisa O’Neill, Cormac Begley, Notify, Gemma Hayes agus Síomha ag seinm mar chuid de Celtic Connections (Glaschú, RA, Eanáir)
 • Turais Eorpacha le THUMPER, Moncrieff, Aimee, Aoife Scott, Saint Sister, Quilty & Andy Irvine
 • Turais Cheoil SAM le The Jeremiahs, Screaming Orphans, We Banjo 3
 • Oona Doherty’s Navy Blue ar camchuairt chuig an Liotuáin, an Bhulgáir agus Ceanada (Bealtaine/Meitheamh)
 • A Very Old Man with Enormous Wings (Dan Colley/Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann) ar camchuairt chuig an Háig, an Ísiltír (Eanáir)
 • Tacaíocht d’ealaíontóirí scannáin Éireannacha chun freastal ar Chicago Irish Film Festival agus Irish Film London
 • Tacaíocht do scríbhneoirí lena n-áirítear John Boyne, Louise Kennedy, Lucy Caldwell, Jessica Traynor, Victoria Kennefick chun freastal ar imeachtaí in Washington D.C., Auckland agus Jaipur

Tá liosta iomlán na bhfaighteoirí deontais ar fáil ar www.cultureireland.ie.

Comments are closed.